Sản phẩm Videon

1-3 trong số 3

EZ Encode

Bộ mã hóa Videon EZ là một thiết bị mã hóa tín hiệu video mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt cho các quy trình sản xuất trực tiếp - đảm bảo độ trễ thấp và hiệu q...

EZ Max Encode

Bộ mã hóa Videon EZ Max là một thiết bị mã hóa tín hiệu video mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt cho các quy trình sản xuất trực tiếp - đảm bảo độ trễ thấp và hi...

LiveEdge® Node

LiveEdge® Node là thành viên của Hệ sinh thái LiveEdge®, thiết bị nâng cao hiệu quả sản xuất trực tiếp - với ba mục đích chính; đơn giản hóa, có độ trễ thấp...